top of page

UČENJE Z GLEDALIŠKIMI PRISTOPI

 

TEME:

 • Medpredmetno povezovanje

 • Učenje na daljavo

 • Varno in spodbudno učno okolje

 • Gradiva in didaktični pripomočki

 • Individualizacija in diferenciacija

 • Uresničevanje ciljev predmeta

 • Neformalno izobraževanje

 • Izkustveno učenje

 • Učenje z umetnostjo

Spodnja vprašanja in  misli niso navodila za vaš referat, so dileme, o katerih se nenehno pogovarjamo, ko iščemo načine, kako mlajšim približati gledališče in gledališko umetnost, zato lahko nekatere izmed njih (odvisno od teme, ki ste jo izbrali) razumete kot izhodišče za vaš referat.

VPRAŠANJA:

 • Zakaj uporabljati gledališke pristope pri pouku?

 • Kako učinkovito vpeljati gledališke pristope v pouk?

 • Kako naj učitelji in učenci o šolski snovi ne samo poslušajo in govorijo, pač pa jo dobesedno utelesijo s pomočjo osrednje gledališke metode igre vlog?

 • Kako lahko s pomočjo gledaliških pristopov povežemo učne cilje različnih predmetov?

 • Kako se gledališki pristopi obnesejo pri mlajših in kako pri starejših učencih?

 • Spodbujanje domišljije in kreativnosti v predšolski vzgoji in izobraževanju.

 • Razvijanje socialnih veščin v predšolski vzgoji in izobraževanju. Vloga lutke pri krepitvi socialnih veščin v skupini.

 • Kako se z uporabo gledaliških pristopov soočati z različnimi izzivi, na katere naletimo pri delu z učenci?

 • Kako lahko z uporabo gledaliških pristopov povežemo akademsko, socialno in čustveno učenje?

 • Zakaj se znanje, ki ga pridobimo ob interaktivnih gledaliških pristopih, shrani v dolgotrajen spomin? Kakšno vlogo pri tem imajo čustva?

 • Gledališki pristopi učenca obravnavajo celostno. Poleg doseganja ciljev posamičnega predmeta, vplivajo na izoblikovanje celotne učenčeve osebnosti.

 • Kako z gledališkimi pristopi zagotoviti socialno vključenost učencev pri učenju na daljavo?

 • Kako prilagoditi aktivnosti za posredovanje učne snovi na daljavo?

 • Kako s pomočjo gledaliških pristopov ustvariti varno in spodbudno učno okolje?

 • Kako izgleda uspešno sodelovanje med učiteljem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči?

 • Vloga učitelja in izvajalca dodatne strokovne pomoči pri načrtovanju aktivnosti.

 • Sodelovanje učitelja in izvajalca dodatne strokovne pomoči za zagotavljanje vključenosti vseh učencev.

 • Kako učitelj pri pripravi dejavnosti upošteva potrebe učencev?

 • Kdaj je smiselno v vzgojno učni proces vključiti gledališke pristope in kako določimo cilje?

 • Kako vključiti didaktične pripomočke pri izvajanju aktivnosti?

 • Vpliv didaktičnih pripomočkov na motivacijo učencev.

 • Kako na podlagi ciljev, ki jih želimo doseči, izberemo določeno tehniko ali metodo gledališke pedagogike?

 • Kako lahko z gledališkimi pristopi v dijaških domovih obravnavamo aktualne družbenopolitične teme?

 • Vpliv uporabe gledaliških pristopov na odnose v vzgojni skupini.

 • Bi morali v tujini bolj uveljavljeni pristopi npr. drama v izobraževanju (Drama in Education), sociodrama ipd. dobiti večjo veljavo tudi v slovenskem šolskem sistemu?

 • Gledališki pristopi pri razredni uri in za sprotno reševanje disciplinskih težav.

bottom of page